Krehic 1Doc.dr.sci.med. Jasmina Krehić, specijalista klinički farmakolog u Općoj bolnici, u okviru kontinuirane edukacije za osoblje ove zdravstvene ustanove, je održala predavanje pod nazivom: „Pantoprazol i ostali inhibitori protonske pumpe (PPI) - sigurnosni profil i financijski aspekt primjene u Javnoj ustanovi Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo.
Na predavanju su prikazane osnovne karakteristike grupe lijekova poznate pod zajedničkim nazivom “inhibitori protonske pumpe”, koji se primjenjuju u tretmanu različitih gastrointestinalnih poremećaja uzokovanih pojačanim izlučivanjem želučane kiseline ali i profilaktički u pacijenata koji primaju nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL) s ciljem prevencije gastričnih ulkusa i krvarenja.
Posebna pažnja je posvećena metaboliziranju odnosno biotransformaciji ovih lijekova, odobrenom indikacionom području kao i preporučenoj dužini trajanja primjene za pojedine indikacije.
Prezentirana su najnovija saznanja iz stručne i znanstvene literature koja se odnose na sigurnosni profil ove grupe lijekova te podaci o ukupnoj potrošnji ovih lijekova na globalnom nivou. Na osnovu analize podataka Bolničke apoteke prikazana je i potrošnja inhibitora protonske pumpe u Općoj bolnici "Prim.dr. Abdulah Nakaš".
Pitanja povezana s primjenom inhibitora protonske pumpe su u zadnje vrijeme privukla pažnju širokih medija širom svijeta tako da su razvijeni i kompjuterski sistemi za praćenje primjene ove grupe lijekova uz edukativne aktivnosti kako za medicinske radnike tako i za širu javnost. Kao jedna od najpropisivanijih grupa lijekova na globalnom nivou, inhibitori protonske pumpe, pored farmakoloških efekata, imaju značajan utjecaj i na sisteme zdravstvene zaštite.

Sirimo Ljubav 200

Misija

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata