Indeks članka

Maj 2019

 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Identifikacija i procjena rizika LOT 1
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Advokatske usluge
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka hrane po lotovima 1 i 2 za mjesec Juni 2019.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računarska i mrežna oprema
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje radova u bolničkim objektima LOT 1, 2 i 3
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Održavanje bolničkih vozila
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska oprema Lot 1,2,3 i 4
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska oprema Lot 5 
 • Informacija o pregovaračkom postupku -Preventivno i interventno održavanje i servisiranje medicinske opreme proizvođača DRAGER
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Preventivno i interventno održavanje i servisiranje medicinske opreme proizvođača DRAGER.

 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba i usluga: Kese za sterilizaciju infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada – II faza
 • Odluka o utvrđivanju II. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019
 • Odluka o izradi stručnog nalaza za utvrđivanje skraćenog radnog vremena na radnim mjestima
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba: Isporuka medicinskih gasova – I faza
 • Informacija i pregovaračkom postupku - Isporuka medicinskih gasova
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva - Matrijal od PVC-a, zavojni i ostali
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva - Matrijal od PVC-a, zavojni i ostali
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva - Matrijal od PVC-a, zavojni i ostali
 • Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača - Pedijatrijski laboratorijski potrošni materijal
 • Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača - Reagensi i potrošni materijal za CVVHDF
 • Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača - Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge za održavanje opreme za sterilizaciju infektivnog otpada

Akreditacija OBS Akaz Small

Misija

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata