Armin H 2017 1

U okviru planirane edukacije za medicinske tehničare Odjeljenja za hirurgiju J.U. Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, održano je predavanje o hirurškoj njezi. Predavnje je održao Armin Hadžić, medicinski tehničar.
Armin H 2017 2
Zdravstvena njega je pojam koji obuhvata svu kompleksnost posla u profesiji medicinske sestre/tehničara. Medicinska sestra prva prepoznaje i evidentira sestrinsku dijagnozu hirurškog pacijenta, uzima sestrinsku anamnezu, obavještava ljekara i izvršava sestrinske intervencije.
Osnovni zadaci sestre/tehničara u njezi bolesnika na Odjeljenju za hirurgiju su: održavanje lične higijene, posmatranje bolesnika, praćenje rada drenažnih sistema, statusa rane, ishrana bolesnika, kordinacija sa svim odsjecima u sklopu hirurškog odjeljenja (posebno sa operativnim blokom), primjena terapije, učestvovanje ili izvođenje medicinsko-tehničkih radnji, prepoznjavanje urgentnih stanja i pružanje prve stručne pomoći te zdravstveno obrazovanje i edukacija pacijenata. U posljednje vrijeme u okviru zdravstvene njege sve se više stavlja akcenat i na edukaciji medicinskih sestara/tehničara, kao cjeloživotnom procesu, jer se na ovaj način postiže kontinuitet praćenja savremenih dostignuća u ovoj oblasti što je neophodan faktor svake uspješne njege.
Svaka sestrinska intervencija koja je urađena a nije evidentirana predstavlja grešku u radu, a neizvršiti inetrvenciju a evidentirati je kao urađenu, smatra se povredom radne discipline.
Svaki pacijent na otpustu iz bolnice trebalo bi da, pored otpusnog pisma ljekara, dobije i otpusno pismo medicinske sestre/tehničara. U njemu bi trebala da se nalazi evidencija kompletne njege koja je provedena za vrijeme pacijentovog boravka u bolnici te preporuke za njenu primjenu nakon izlaska iz bolnice.
Zdravstvena njega u hirurgiji ne postoji bez timskog rada koji je temelj svake uspješno realizovane njege.

D O W N L O A D

Download icon