Meh vent 1

U Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" kontinuirano se odvija realizacija plana interne edukacije osoblja. Tako je na Odjeljenju za hirurgiju održano predavanje o njezi pacijenata koji se nalaze na mehaničkoj ventilaciji. Predavanje su održale medicinske sestre Mahira Čolaki i Svjetlana Miškić.

Meh vent 2

Plućna ventilacija je važan faktor u opskrbi organizma kiseonikom, a ovisi o dubini i frekvenciji disanja. Pri tome je znatno važnija alveolarna ventilacija nego ukupna, tj. ona količina zraka koja dolazi do alveola i sudjeluje u izmjeni kiseonika i ugljen dioksida kroz alveolo-kapilarnu membranu. Stoga je ventilacija fiziološki proces kojim se vrši razmjena kiseonika (О2) i ugljen-dioksida (CO2) u alveolama pluća.
Mehanička ventilacija je način disanja koji se ostvaruje aparatom ili je samo privremena mjera podrške plućnoj funkciji, dok pacijent ne uspostavi spontano disanje (disanje bez dodatne pomoći).
Zdravstvena njega pacijenata na mehaničkoj ventilaciji zahtijeva kompleksan sistem znanja i vještina cjelokupnog zdravstvenog tima. Ovakvi pacijenti su smješteni u jedinicama intenzivne njege, gdje se neprekidno zvučno, svjetlosno i preko ekrana prati rad vitalnih organa.
Stavljanje pacijenta na mehaničku ventilaciju podrazumijeva endotrahealnu intubaciju i povezivanje sa ventilatorom.
Prema dužini trajanja mehanička ventilacija može biti kratkotrajna i dugotrajna u zavisnosti od medicinskih indikacija ili stanja pojedinca. Koristi se kod hroničnih stanja kao što su teške infektivne bolesti, neuromišićne bolesti, opstruktivne bolesti pluća ili druga stanja koja ograničavaju fiziološku upotrebu mišića za disanje ili disajnih puteva.
Da bi se suzbili različiti vidovi infekcija, što je jedan od bitnih preduvjeta za uspješno ozdravljenje pacijenta, vrlo je važno da medicinsko osoblje posveti posebnu pažnju higijeni pacijenta i uslovima rada (toaleta traheobronhijalnog stabla, sterilno rukovanje materijalom i instrumentima, pranje i dezinfekcija ruku, opreme...) Krajnji cilj mehaničke ventilacije jeste održavanje života i zdravlja pacijenta, što predstavlja i najveći uspjeh tima.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI