U sklopu realizacije plana interne edukacije Opće bolnice, Odjeljenje za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku održalo je predavanje čija je tema bila laboratorijska dijagnostika pseudotrombocitopenije. Materijal za ovo predavanje pripremilie su Mesuda Čengić, lab. teh. i Zineta Salković, glavni lab. teh., koja je ujedno bila i predavač.

Lab.dijagnostika 1

Pseudotrombocitopeniju karakteriše lažno smanjen broj trombocita.

Nastaje  „in vitro“, nakon uzimanja krvi. Kod ovih pacijenata se ne nalaze znaci poremećene hemostaze iako je dobijeni nalaz broja trombocita nizak.

Pseudotrombocitopenija  nastaje usljed:

· neodgovarajućeg  načina uzimanja krvi za analizu

· kad kod pacijenata postoje divovski trombociti

· o EDTA  (vrsta antikoagulansa)  ovisne pseudotrombocitopenije

O EDTA ovisna trombocitopenija predstavlja fenomen zbog „in vitro“ stvaranja specifičnih trombocitnih autoantitijela  kod upotrebe antikoagulansa K2EDTA. Oko 0,1% zdravih osoba posjeduje o EDTA ovisne aglutinine koji dovode do sljepljivanja trombocita ili adheracije na neutrofile i lažne trombocitipenije.

Lab.dijanostika 2

Kod prikaza slučaja uzet je primjer pacijenta koji je imao nalaz iz ambulante, gdje su vrijednosti trombocita bile veoma niske (21x10*9/L). U našoj laboratoriji prvi nalaz trombocita je bio 106x10*9/L sa upozorenjem ****. Rezultat je provjeren iz istog uzorka brojanjem trombocita u komori i tada su uočeni grupisani trombociti. Poslije konsultacije sa ljekarom, a na njegovu sugestiju, urađena je odmah nova pretraga sa drugim antikoagulansom, radi potvrde da se radi o EDTA ovisnoj trombocitopeniji. U ovom slučaju, kao drugi antikoagulans korišten je natrijev citrat.

Kod bolesnika kod kojih se nađe trombocitopenija potrebno je uraditi krvni razmaz da bi se razgraničilo je li u pitanju trombocitopenija  ili pseudotrombocitopenija, kako bi se pravilno usmjerila dijagnostika i liječenje.

                                                                                                                

Download icon