Minela1

Torakalna drenaža je hirurški postupak koji se izvodi radi evakuacije nefiziološkog sadržaja intrapleuralnog prostora,  posredstvom drena. U najvećem broju slučajeva to je hitna hirurška metoda kojom se spašava život pacijenta.

VMT Mirsada Adilović i MT Minela Taslaman sa Odjeljenja za hirurgiju Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš", održale su predavanje o radu medicinske sestre/tehničara sa pacijenatima sa torakalnom drenažom.

Indikacije za torakalnu drenažu su pneumotoraks i pleuralna efuzija. Ovaj postupak izvodi ljekar tako što se pacijent smješta u sjedeći položaj sa rukom iznad glave. Medicinska sestra/tehničar priprema neophodni materijal, sterilni set kojeg čine: skalpel, hirurški konac, hiruršku pinceta, hvataljka po Peanu, makaze preparirke, sterilna gaza, sterilna kompresa, dren za torakalnu drenažu, šprice i igle, sterilne rukavice, sredstvo za dezinfekciju kože, lokalni anestetik, flaster i boca za torakalnu drenažu).

Minela2

Nakon postavljanja torakalnog drena zadaci medicinske sestre/tehničara su:

 • Postaviti pacijenta u ugodan povišeni položaj.
 • Pratiti parametre respiracije, vrijednosti krvnog pritiska, pulsa i tjelesne temperature.
 • Naknadno se vrši i kontrolni RTG snimak.
 • Kontinuirano pratiti i bilježiti količinu i sadržaj drenažne tekućine u kolektoru ili boci.
 • Pratiti ulazno mjesto drena u grudni koš, te ga previjati aseptičnim načinom.
 • Ako je došlo do pojave znakova upale ili je prisutna sekrecija, treba pratiti njen izgled, miris i količinu, te prema odredbi ljekara uzeti bris za mikrobiološke pretrage.
 • Redovno kontrolisati djelovanje sukcijske drenaže, odnosno, pojavljuju li se mjehurići zraka u drenažnom kolektoru ili boci.
 • Pratiti dizanje i spuštanje stuba u komori drenažnog kolektora. On bi se pri udisaju trebao dizati, a pri izdisaju spuštati (kod pasivne drenaže).
 • Obratiti pažnju na prohodnost drena jer se lako može začepiti ako je sadržaj hemoragičan.
 • Voditi računa da drenažni kolektori budu ispod nivoa grudnog koša kako bi se spriječilo vraćanje tekućine i zraka u pleuralni prostor.
 • Paziti da se drenažni sadržaj ne prelijeva iz jedne kolektorske komore u drugu, jer se u protivnom neće moći tačno očitati količina drenaže.
 • Pratiti da se ne pomjera dren tokom mjenjanja položaja pacijenta
 • Educirati pacijenta pravilnom disanju (duboki udisaji i izdisaji) te mu pomoći pri iskašljavanju.
 • Ako je pacijent pokretan, potrebno ga je educirati o pravilnom rukovanju drenom kako bi spriječili komplikacije (ne dizati dren iznad nivoa grudnog koša, paziti na prelijevanje tekućine u komorama...).

D O W N L O A D

Download icon