Indeks članka

Radno vrijeme i usluge kabineta:

  • Odjeljenje za urgentnu medicinu
  • Odjeljenje za internu medicinu
  • Odjeljenje za radiološku dijagnostiku
  • Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo
  • Odjeljenje za hirurgiju
  • Odjeljenje za fizikalnu medicinu

ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU

Telefon 033 285-261 ili 285-264

Radno vrijeme 24 sata

LISTA USLUGA IZ DOMENA HITNIH STANJA

Inicijalni tretman svih urgentnih stanja bolesti i povreda
Definitivni tretman:
- sva akutna stanja iz interne medicine (osim invazivne kardiologije i hemodijalize)
- akutna stanja iz oblasti neurologije
- akutna stanja iz oblasti opće hirurgije, vaskularne hirurgije, urologije, ortopedije i traumatologije (osim izolovane povrede glave i politraume)

Usluge koje se pružaju u sklopu inicijalnog, dijagnostičkog i definitivnog tretmana pacijenata:
- snimanje EKG-a
- primarna hirurška obrada rana i opekotina
- manje hirurške intervencije
- repozicije sa privremenim sredstvima imobilizacije (gips, longete, Desault imobilizacija, Madzen zavoj)
- plasiranje urinarnog katetera
- plasiranje i.v. kanile i infuziona terapija
- i.m injekcije
- vađenje krvi za hitne laboratorijske pretrage
- intubacija
- reanimacija
- gastrična lavaža
- torakalna drenaža
- abdominalna punkcija


ODJELJENJE ZA INTERNU MEDICINU

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

KABINET ZA INTERNE BOLESTI
Radno vrijeme: od 8.00 do 14.00 sati.

 

KABINET ZA REUMATOLOGIJU

Telefon : 033 285-221. Soba br.230, I-II sprat.
Radno vrijeme: stijedom 08-11h i četvrtkom od 08.00 do 14.00 sati.
- Usluge pregleda reumatologa

SAVJETOVALIŠTE ZA DIJABETES
Telefon: 033 285-221.  II sprat.
Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom od 11.00 do 14.00 sati.
- Usluge pregleda dijabetologa

KABINET ZA KARDIOLOGIJU
Telefon: 033 285-227, 285-221  III sprat.
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorkak i srijeda i četvrtak od 09.00-14:00 sati.
Pregledi se zakazuju na Kabinetu za internu medicinu. (tel.285-221)

- Usluge pregleda kardiologa

KABINET ZA KARDIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Telefon: 033 285-228. III sprat. Radno vrijeme od 08:00-14:00h sati.

Usluge iz oblasti kardiološke dijagnostike

- Ultrazvuk srca
- Ergometrijsko testiranje
- Holter – monitoring srčanog ritma

KABINET ZA GASTROENTEROLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Telefon: 033 285-224. Sobe br. 309 i 310, III sprat
Radno vrijeme:
- ponedeljak i petak od 8.30 do 14.00 sati
- utorak i srijeda od 11.00 do 14.00 sati
- četvrtak od 9.00 do 14.00 sati
Pregledi se zakazuju. 

Usluge iz oblati gastroenterologije

- Gastroskopije i eventualne biopsije
- Gastroskopije sa polipektomijom
- Zaustavljanje krvarenja iz gornjih partija digestivne cijevi
- Rektoskopija
- Rektosigmoidoskopija
- Kolonoskopija i eventualna biopsija
- Zaustavljanje krvarenja iz donjih partija digestivne cijevi
- Kolonoskopija sa polipektomijom

KABINET ZA PULMOLOGIJU
Telefon : 033 285-217. Soba 301- II sprat.
Radno vrijeme: od 8.00 do 14.30 sati.
Pregledi se zakazuju.

Usluge iz oblasti pulmologije

Pregled pulmologa
- RTG grafija i skopija pluća
- Spirometrija sa funkcionalnim testiranjem pluća
- Bronhoskopija, bronhoaspiracija i bronholavaža
- Pleuralna punkcija
- Braš forceps i kateter biopsije bronha
- Biopsija pleure

KABINET ZA DERMATOVENEROLOGIJU
Telefon: 033 285-364. Soba br.222 – II sprat
Radno vrijeme: od 7.30 do 14.00 sati,

- Usluge pregleda dermatovenerologa

KABINET ZA INFEKTIVNE BOLESTI
Telefon: 033 285-473. Bivši izolatorij.
Radno vrijeme:
- Svaki radni dan 08:00-14:00h
Pregled se  zakazuje.

- Usluge pregleda infektologa

KABINET ZA REUMATOLOŠKE BOLESTI

Telefon: 033 285-241. 

Radno vrijeme: Utorak 09:00-11:00 i četvrtak 08:00-14:00 sati

ODSJEK ZA NUKLEARNU MEDICINU

Telefon : 033 285-366. I sprat
Radno vrijeme:
Scintigrafije: svaki radni dan od 8.30 do 14.00 sati (prema spisku najava pregleda).

Pregled pacijenata i vađenje krvi za hromonalni status štitne žlijezde.
Radno vrijeme: utorak, srijeda i četvrtak od 8,30 do 10.00 sati (prema spisku najava pregleda).

Konsultativni pregled pacijenata sa gotovim nalazima
Radno vrijeme:utorak, srijeda i četvrtak od 12.00 do 13.30 sati. (po narudžbi).
Pacijenti zakazuju pregled ličnim dolaskom na Kabinet sa uputnicom

Denzitometrija. Telefon: 033 285-133.
Radno vrijeme: ponedjeljak i petak od 8.30 do 13.00 sati.
Pacijenti zakazuju pregled ličnim dolaskom na Kabinet sa uputnicom.

Pregled pacijenata sa nalazima denzitometrije. Telefon: 033 285-133
Radno vrijeme: srijeda od 9.00 do 14.00 sati.

Usluge iz oblasti nuklearne medicine

- Pregled specijaliste nuklearne medicine
- Vađenje hormonalnog statusa štitne žlijezde
- Denzitometrija (DXA)
- Scintigrafija štitne žlijezde i bubrega
- Ventilaciona i perfuziona scintigrafija pluća
- Terapija radioaktivnim jodom


ODJELJENJE ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

Kabinetski šalter - telefon: 033 285-151 ili 285-379
Radno vrijeme šaltera od 8.00 do 14.00 sati

USLUGE IZ OBLASTI RADIOLOGIJE

Svi klasični i specijalni RTG snimci skeleta
Radno vrijeme 24 sata.
Pregledi se ne zakazuju. Potrebna uputnica bolničkog specijaliste.

MRI dijagnostika (Magnetna rezonanca)
Radno vrijeme od 8.00 do 13,30 sati
Pregledi se zakazuju. Potrebna uputnica bolničkog specijaliste.

- MRI neurocranijuma
- MRI abdomena
- MRI žučnih puteva
- MRI karlice
- MRI vratne kičme
- MRI torakalne kičme
- MRI L/S kičme
- MRI koljena
- MRI angiografski pregledi

CT dijagnostika (Kompjuterska tomografija)
Radno vrijeme od 8.00 do 14.00 sati, za hitne slučajeve 24 sata.
Pregledi se zakazuju. Potrebna uputnica bolničkog specijaliste.

- CT neurocranijuma
- CT vrata
- CT grudnog koša /pluća/
- CT abdomena
- CT karlice
- CT skeleta
- CT angiografije /mozga, vrata, ekstremiteta, abdominalne aorte/
- CT urografija

Mamografija dojke
Radno vrijeme
Pregledi se zakazuju. Potrebna uputnica bolničkog specijaliste.

UZ dijagnostika (Ultrazvuk)
Radno vrijeme 24 sata.
Pregledi se ne zakazuju. Potrebna uputnica bolničkog specijaliste.

- UZ vrata /štitne žlijezde, pljuvačnih žlijezda/
- UZ dojki
- UZ abdomena
- UZ bubrega
- UZ male karlice /mokraćnog mjehura, prostate, materice, jajnika, slijepog crijeva/
- UZ testisa
- UZ mekotkivnih struktura
- UZ lokomotornog sistema

CD dijagnostika (Color Doppler)
Radno vrijeme od 8,00 do 14.00 sati.
Pregledi se zakazuju. Potrebna uputnica bolničkog specijaliste.

- krvnih sudova vrata
- krvnih sudova ekstremiteta
- abdominalne aorte

RTG dijagnostika sa kontrastom
Radno vrijeme od 8,00 do 13.00 sati.
Pregledi se zakazuju. Potrebna uputnica bolničkog specijaliste.

- RTG ezofagogastroduodenuma
- RTG pasaža crijeva
- RTG irigografija
- RTG i.v. urografija
- RTG fistulografija
- RTG ileocaecografija
- RTG appendicografija


ODJELJENJE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

Kabinetski šalter - telefon: 033 285-285
Radno vrijeme od 8.00 do 14.30 sati
Pregledi se zakazuju, osim u hitnim slučajevima. Pregled se može zakazati telefonskim putem isključivo u 14-15h.
Na zakazani pregled potrebno je donijeti uputnicu.

Usluge iz oblasti ginekologije

- Specijalističko-konsultativne usluge
- Ginekološki i ultrazvučni pregledi
- Kolposkopski pregled grlića materice
- Biopsija grlića materice
- Abrazija, ( frakc. ekspl. kiretaža)
- Krioterapija grlića materice
- LLETZ (Large Loop Excision procedure - elektrohirurška ekscizija transformacione zone grlića materice)
- Polipektomije
- SIS ili sonohisterografija, (saline-infused sonography)
- Elektrohirurška ekscizija kondilomatoznih izraštaja
- Aplikacija i ekstrakcija spirale (IUD - intrauterini uložak)
- Aplikacija i ekstrakcija vaginalnih pesara
- Arteficijelni i medicinski indicirani prekidi trudnoće


Usluge iz oblasti akušerstva

- Specijalističko-konsultativne usluge
- Ginekološki i ultrazvučni pregledi u trudnoći
- Nadzor i vođenje rizičnih trudnoća
- Nadzor i vođenje patoloških trudnoća


ODJELJENJE ZA HIRURGIJU
ODSJEK ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

Kabinetski šalter - telefon: 033 285-275 033 285-129
Radno vrijeme od 8.00 do 14.30 sati
Pregledi se zakazuju, dok se hitni slučajevi primaju odmah.
Pacijent treba da dođe na zakazani pregled sa uputnicom i ovjeronom zdravstvenom knjižicom. Na osnovu uputne dijagnoze određuje se datum pregleda s obzirom na hitnost.

Usluge iz oblasti ortopedije i traumatologije

- Specijalistički tretman pacijenata sa degnerativnim oboljenjima lokomotornog sistema (sistema za kretanje)
- Specijalistički tretman pacijenata sa urođenim i stečenim oboljenjima lokomotornog sistema
- Specijalistički tretman pacijenata sa traumom lokomotornog sistema
- Manuelne repozicije i plasiranje gipsanih i drugih vrsta imobilizacije
- Kontrolni specijalistički pregledi ortopedsko-traumatoloških pacijenata
- Pregled i previjanje operativno tretiranih pacijenata
- Previjanje postraumatskih rana
- Intraartikularna i periartikularna aplikacija lijekova
- Specijalistički pregledi i pisanje naloga za izdavanje ortopedskih pomagala
- Preoperativno planiranje i obrada pacijenata

Usluge iz oblasti ultrazvučne dijagnostike i tretmana razvojnog poremećaja kuka kod djece

- Klinički i UZ pregled dječijih kukova
- Konzervativno tretiranje razvojnog poremećaja dječijeg kuka

ODJELJENJE ZA HIRURGIJU
ODSJEK ZA UROLOGIJU

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

KABINET ZA UROLOGIJU
Ttelefon 033 285-269. Soba br. 60, prizemlje
Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom 08.00 -14.30 sati.
Pregledi se ne zakazuju. Pacijent dolazi na kabinet sa uputnicom i ovjerenom zdravstvenom knjižicom.

Usluge iz oblasti urologije

- specijalistički klinički pregled i konsultacija
- kontrolni pregled urologa
- digitorektalni pregled, nalaz vanjskih genitalija
- UZ urotrakta,
- kateterizacija (plasiranje i zamjena)
- previjanje i toaleta rana

KABINET ZA CISTOSKOPIJU
Telefon 033 285-268. Soba br. 324, III sprat
Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom od 9.00 do13.00 sati
Zakazivanje pregleda se vrši na Kabinetu za urologiju (tel. 285-269).

Usluge iz oblasti endoskopske urologije

- eksplorativna uretrocistoskopija
- plasiranje stentova i sondi, plasiranje katetera
- instrumentalna dilatacija i bužiranje uretre
- transrektalni ultravuk prostate
- biopsija prostate pod kontrolom transrektalnog ultrazvuka
- ultrazvuk urotrakta
- plasiranje perkurtane nefrostome pod kontrolom ultrazvuka
- punkcija ciste bubrega pod kontrolom ultrazvuka
- plasiranje cistostomskih katetera pod kontrolom ultrazvuka (cistostoma minima)
- lokalne incizije, EKT kondiloma i previjanje rana
- anterogradne i retrogradne pijelografije, uretrocistografija
- urodinamska obrada – cistometrija
- testovi stres inkontinencije

 

KABINET ZA ANESTEZIOLOŠKE PREGLEDE

Telefon 033 285-182. 

 

KABINET ZA ORTOPEDIJU

Telefon 033 285-129.

KABINET ZA ABDOMINALNU HIRURGIJU

Telefon 033 285-241.

 


Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

Telefon: 033 285-178 - I sprat Dijagnostičkog dijela O-V

Radno vrijeme kabineta: od 8.30 do 14.30 sati

 

Pacijenti zakazuju pregled ličnim dolaskom na Kabinet sa uputnicom.

Pregledi i prijemi pacijenata na fizikalnu terapiju i rehabilitaciju se vrše prema kalendaru narudžbi i razini hitnosti.

Usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije:

- prvi i kontrolni specijalistički pregledi

Od usluga iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije vršimo aplikaciju usluga iz :

- elektroterapije

- ultrazvučne terapije

- fototerapije

- termoterapije

- magnetoterapije

- kinezitrapije

- hidroterapije.

Po uključivanju u terapijski tretman bićete telefonskim putem obavješteni o terminu dolaska na terapiju.

  


ODJELJENJE ZA NEUROLOGIJU

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

 Kabinet za opću neurologiju

1. Kabinet za opću neurologiju

(II sprat, soba br. 246 i soba br. 247) radi svaki dan sem vikenda u terminu od 07:30-14h.

Br. tel.: 033 285 296

Pacijenti se naručuju srijedom i petkom u terminu od 13-14:30 sati, uz izuzetak pacijenata koji su upućeni kao hitni i posebne kategorije (RVI, šehidske porodice, trudnice i sl.) koji imaju prednost pri pregledu.

Za pregled je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu i uputnicu za neurološki pregled.

Prva neurološka kontrola nakon bolničkog liječenja se obavlja prema preporuci u otpusnom pismu

 

2. Kabinet za color doppler krvih sudova vrata

Kabinet za color doppler krvnih sudova vrata (II sprat, soba 224) radi prema terminima odredjenim mjesečnim rasporedom rada Odjeljenja za neurologiju od 08:00h-14h.

Pacijenti se za ove preglede naručuju na broj telefona 033 285-301 utorkom i četvrtkom u terminu od 14:30-15:30h.

Zakazivanje termina za naredni mjesec počinje od 26. svakog mjeseca dok se ne popune termini za naredni mjesec.

Za pregled je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu za dijagnostički pregled i specijalistički nalaz u kome je tražen pregled - color doppler krvnih sudova vrata.

 

3. Kabinet za transkranijalni doppler

Kabinet za transkranijalni doppler (II sprat, soba 224) radi prema terminima odredjenim mjesečnim rasporedom rada Odjeljenja za neurologiju od 08:00h-14h.

Pacijenti se za ove preglede naručuju na broj telefona 033 285-301 utorkom i četvrtkom u terminu od 14:30-15:30h.

Zakazivanje termina za naredni mjesec počinje od 26. svakog mjeseca dok se ne popune termini za naredni mjesec.

Za pregled je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu za dijagnostički pregled i specijalistički nalaz u kome je tražen pregled – transkranijalni doppler.

 

4. Kabinet za elektroencefalografiju (EEG)

Kabinet za elektroencefalografiju-EEG (II sprat, soba 220) radi prema terminima odredjenim mjesečnim rasporedom rada Odjeljenja za neurologiju od 08:00h-14h.

Pacijenti se za ove preglede naručuju na broj telefona 033 285-301 utorkom i četvrtkom u terminu od 14:30-15:30h.

Zakazivanje termina za naredni mjesec počinje od 26. svakog mjeseca dok se ne popune termini za naredni mjesec.

Za pregled je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu za dijagnostički pregled i specijalistički nalaz u kome je tražen pregled – elektroencefalografija.

 

5. Kabinet za elektromioneurografiju (EMNG)

Kabinet za elektromioneurografiju (II sprat, soba 225) radi prema terminima odredjenim mjesečnim rasporedom rada Odjeljenja za neurologiju od 08:00h-14h.

Pacijenti se za ove preglede naručuju na broj telefona 033 285-301 utorkom i četvrtkom u terminu od 14:30-15:30h.

Zakazivanje termina za naredni mjesec počinje od 26. svakog mjeseca dok se ne popune termini za naredni mjesec.

Za pregled je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu za dijagnostički pregled, specijalistički nalaz u kome je tražen pregled – elektromioneurografija (EMNG) kao i popunjen obrazac pristanka za izvodjenje dijagnostičke procedure potpisan od strane ljekara koji je tražio pregled.

 

6. Kabinet za ultrazvuk perifernih nerava

Pacijenti se za ovaj pregled naručuju na broj telefona 033 285-296 utorkom i četvrtkom u terminu od 14:30-15:30h.

Zakazivanje termina za naredni mjesec počinje od 26. svakog mjeseca dok se ne popune termini za naredni mjesec.

 

Poštovani pacijenti, u cilju bolje suradnje i unaprijedjenja kvaliteta usluge, pozivamo vas da nam date svoje sugestije, primjedbe ili pohvale na mail adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili putem anketnih listića koji su vam na raspolaganju u čekaonici neurološke ambulante.

 


 ODJELJENJE ZA PEDIJATRIJU

Tel: 033 285 283

 

Radno vrijeme: 07:30-14:00

Šef odjeljenja: dr. Jasmina Šlaku, spec. pedijatar

Tel: 033 285 430

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Glavna medicinska sestra: Amira Vatrić, dipl. med. sestra

Tel: 033 285 483

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odjel pedijatrije je otvoren 02.10.2019. godine.

Sastoji se od 4 organizacione jedinice:

  • Odsjek za prijem i dnevnu bolnicu
  • Odsjek za opću pedijatriju
  • Odsjek za neonatologiju
  • Savjetovalište za pedijatriju

Na odjelu se hospitaliziraju sva djeca sa područja Kantona Sarajevo od rođenja do navršenih 18 godina starosti. Odjel pruža usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, u skladu sa dijagnostičkim i terapeutskim mogućnostima naše ustanove. Na odjelu je uposleno 9 specijalista pedijatara, od toga 1 subspecijalista neonatolog, i 16 pedijatrijskih medicinskih sestara.

Odsjek za prijem i dnevnu bolnicu

Br.tel.:033 285 283 

Prijemna ambulanta smještena je na ulazu pedijatrijskog odjela. Radi od 07:30 – 15:30 svakim radnim danom, osim ponedjeljka i petka kad je 24-osatno radno vrijeme. Pacijentu se nakon registracije u bolničkom informacionom sistemu urade antropometrijska mjerenja i registracija vitalnih parametara, potom specijalista pedijatar obavi pregled. Nakon pregleda ljekar odlučuje o hospitalizaciji ili daljnjem ambulantnom tretmanu. Redovno se sprovodi trijaža svih stanja u pedijatriji, specijalistički pregledi u dobi od 0-18 godina, interpretacija EKG –a sa mišljenjem, uzimanje materijala za specifične laboratorijske nalaze i interpretacija istih, sprovođenje svih oblika terapije, spirometrija, davanje savjeta roditeljima i starateljima.

Posebno ističemo Dnevnu bolnicu koja ima za cilj pružanje kompletne zdravstvene zaštite pacijentima čija priroda bolesti omogućava kratkotrajan boravak u bolnici. Princip rada zasnovan je na brzoj dijagnostici i liječenju svih stanja iz oblasti pedijatrije. U slučaju da nastupi pogoršanje kliničkog stanja ili laboratorijskih nalaza može se donijeti odluka za prijem na odjel. Ovakav koncept rada omogućava kraću hospitalizaciju, a posebno doprinosi manjem odsustvu djece iz škole, bržem oporavku, manjem broju bolovanja roditelja te psihosocijalnom aspektu djeteta kojem pridajemo poseban značaj.

Odsjek za opću pedijatriju

Odsjek za opću pedijatriju provodi savremenu dijagnostičku obradu i liječenje akutno i hronično oboljele djece u skladu sa aktuelnim trendovima iz područja pedijatrije. Odjel pedijatrije posjeduje 15 kreveta. Odjel je moderno koncipiran, omogućava boravak pratnje uz dijete, posjeduje igraonicu za djecu te savremenu opremu.

        Odsjek za neonatologiju:

Odsjek pruža dijagnostičke i terapijske usluge novorođenčadi odmah po rođenju, te onih čije kliničko stanje zahtjeva bolničko liječenje. Svakom novorođenčetu se sprovodi prevencija rane hemoragične bolesti, metabolički skrining na hipotireozu i fenilketonuriju, selektivno skrining kukova, primjena BCG i Hepatitis vakcine. U suradnji sa dječijim kardiolozima vrši se rana detekcija urođenih srčanih mana i transport u odgovarajuću ustanovu. Uz dijagnostiku i liječenje vrši se kontinuirana edukacija majki o prirodnoj ishrani, dojenju, čemu se pridaje posebna pažnja prema standardima akreditovanih „Bolnica prijatelj beba“.

 

Savjetovalište za pedijatriju radi svaki radni dan u periodu od 08 do 14 sati.

Utorkom , srijedom i četvrtkom u periodu od 10-13 sati otvoreno je za naše male pacijente i majke - Savjetovalište o dojenju.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava