Amela T 2018

Amela Trbić, medicinska sestra na Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”,u okviru
planirane interne edukacije održala je predavanje o temi: “Bol i palijativna njega”.

palijativna njega
Bol je najčešći simptom u bolesnika koji trebaju palijativnu njegu,pa je olakašanje boli jedan od najvažnijih zadataka kvalitetne palijativne njege. Cilj palijativnog liječenja je postizanje najboljeg kvaliteta života bolesnih i njihove porodice. Osnova palijativne njege je kontrola simptoma, u prvom redu boli, ali i ostalih, poput mučnine, nesanice, anksioznosti, dispneje, inapetencije. Adekvatna kontrola boli u palijativnoj medicine zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uključuje farmakoterapiju, edukaciju bolesnika, podršku u liječenju i kontinuirano praćenje boli. Osim farmakoterapije moraju se primjenjivati i nefarmakološke metode i postupci liječenja.
Za liječenje bola primjenjuju se nesteroidni antireumatici, neophodni analgetici, opoidi i pomoćni analgetici (antikonvulzivni i antidepresivi). Primarni cilj multidisciplinarnog liječenja boli u palijativnoj medicini jeste poboljšanje funkcionalnih sposobnosti,uz smanjenje učestlosti i intenziteta boli te bolju kvalitetu života bolesnika. Uloga medicinske sestre u tretmanu bola je takva da je ona prva osoba koja može umanjiti strah pacijenta,podučiti ga i uvjeriti da je kontrola bola integrirana u programu njegovog liječenja.
Kod neizlječivih pacijenata kontrola bola treba da je vrhunac cilja terapije. Medicinska sestra ima neposredniji kontakt s pacijentom, informisana je o njegovim tegobama, provjrava efekat terapije, ima bazična znanja o tretmanu bola, o psihologiji, farmakologiji, njezi tokom terapije, upoznaje se sa skalom mjerenja bola i drugih faktora koji uznemiravaju pacijenta. Ona treba da zna objasniti pacijentu terapijske zahvate, osigurava da pacijent uzima lijek korektno, sarađuje sa timom koji tretira pacijenta, komunicira sa porodicom, poučava je te zastupa pacijenta i njegove potrebe.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata