otpad 1

Procedura zbrinjavanja i rukovanje infektivnim otpadom i oštrim predmetima sadrži metode za sigurno zbrinjavanje i rukovanje ovim otpadom a sve u cilju da se izbjegnu neželjene situacije do kojih bi moglo doći zbog uboda korištenih predmeta. Otpad se adekvatno odlaže,skladišti, transportuje,steriliše, i drobi do njegovog dovođenja u kategoriju inertnog komunalnog otpada. Sakupljanje i odlaganje ovog otpada podliježe posebnim zahtjevima zbog sprečavanja infekcije, naveden u kategorijama 18 01 03* u katalogu otpada. To je materijal i pribor koji je došao u dodir s krvlju ili izlučevinama bolesnika.

U oštri otpad spadaju oštri predmeti navedeni u kategoriji 18 01 01. To su igle, lancete, skalpeli i ostali oštri predmeti. Nadzor vrše neposredni rukovodioci koji su u ljestvici odgovornosti zaduženi da nadziru rad osoblja koje obavlja određene postupke sa infektivnim otpadom. Glavne sestre organizacionih jedinica vode dnevnu/ sedmičnu evidenciju o vrstama i količinama opasnog medicinskog otpada koji nastaje u organizacionoj jedinici. Referent za upravljanje otpadom mjesečno dostavlja izvještaje Odboru za upravljanje otpadom. Evidencija o vrstama i količinama otpada na godišnjem nivou dostavlja se nadležnom ministarstvu krajem svake kalendarske godine. Opasni otpad se razvrstava i sakuplja na mjestu nastanka u ambalažu prilagođenu njegovim svojstvima, količini, te načinu skladištenja, prevoza i obrađivanja. Za razdvajanje infektivnog otpada na mjestu njegovog nastanka zaduženi su svi uposlenici organizacionih jedinica. Miješanje opasnog i neopasnog otpada nije dozvoljeno. Medicinske sestre i tehničari su obučeni za razdvajanje otpada koji nastaje u njihovoj organizacionoj jedinici. Razdvajanje i odvojeno sakupljanje medicinskog otpada je osnova za pouzdano i sigurno upravljanje medicinskim otpadom. U skladu s tim vrši se razdvajanje pojedinih vrsta otpada na mjestu nastanka.
Kod razdvajanja otpada i izbora ambalaže Opća bolnica ima usvojene principe kojih se pridržava:

  • žuta boja (plastični kontejneri) oštri otpad , (18 01 01)
  • narandžasta boja za infektivni otpad, (18 01 03*)

Ambalaža je po svojim karakteristikama izrađena tako da:

  • onemogućava neovlašteno otvaranje posuda i kontejnera
  • poslije obrade ne zagađuje okoliš,
  • neprobojna je za oštre predmete tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja, ozljeđivanje, kao i prenos infekcije na osobe koje postupaju s otpadom -nepropusna je za tekućine tako da onemogućava prolijevanje sadržaja . Ambalaža mora imati oznaku: "OPASNOST! Opasan medicinski otpad- navođenje vrste otpada".

Kontejneri i kese za opasni infektivniki otpad, propisno obilježeni i zatvoreni, odnose se sa odjela kada se napune 2/3 njihove zapremine. Radnice na održavanju higijene vrše vezivanje kesa a po proceduri obavezne su koristiti zaštitnu opremu.
Strogo je zabranjeno ispravljanje grešaka u razdvajanju otpada tako što će artikle prebacivati iz jedne kese u drugu, odnosno iz jednog kontejnera u drugi. Prije odnošenja otpada medicinsko osoblje i radnica na održavanju higijene vrše primopredaju otpada i popunjavaju obrazac primopredaje.
Sakupljanje otpada vrši se jednom dnevno, a po potrebi i jednom u smjeni. Put sakupljanja i prevoza je vremenski odvojen od puteva kojim se odvijaju uobičajene zdravstvene aktivnosti (čisto rublje, sterilni materijal i sl.).
Transport se odvija tokom perioda smanjenog intenziteta aktivnosti i duž fiksno određenih ruta. Otpad iz službi odvozi radnica u namjenskom transportnom kontejneru. Kontejner za transport infektivnog otpada je označen sa međunarodnim znakom za biološku opasnost i koristi se samo za transport infektivnog otpada i oštrih predmeta.
Povezane kese i kontejneri sa otpadom se sa mjesta nastanka odnose u namjensku (decentralnu) prostoriju za privremeno skladištenje medicinskog otpada koja se nalazi na odjeljenju. Njihovom primjenom smo izbjegli duže transporte malih količina otpada. Ova privremena prostorija je zaključana i u nju nije dozvoljen ulazak neovlaštenih lica.
Prostorija za centralno skladištenje opasnog medicinskog otpada je zatvorena prostorija posebno određena za tu namjenu. Skladište posjeduje uputstvo u slučaju akcidenta, kao i potrebni pribor za njegovu sanacij. Pristup neovlaštenim licima prostoriji za centralno skladište infektivnog otpada nije dozvoljen. Prostorija je zaključana i adekvatno obilježena i pod nadzorom je referenta za upravljanje otpadom. Opremljena je uređajima za gašenje požara i inertnim apsorbirajućim materijalom za lokaliziranje eventualno prosutih tečnosti (hemikalija). Prostorija za centralno skladištenje dostupna je sredstvima za transport.Otpad 2
U centralnom skladištu propisno upakovani medicinski otpad se vaga i evidentira u Knjigu skladištenja. Zadužene osobe tu aktivnost upisuju datum i svoj potpis.
Primopredaja infektivnog otpada se vrši u prijemnom magacinu gdje se otpad i vaga.Evidentiranje se vodi posebnim softverom putem računara.
Operator tako upakovan otpad ubacuje u sterilizator. Proces sterilizacije traje 20. minuta, a nakon toga se ubacuje u drobilicu koja isitni sadržaj i ubacuje ga u press-kontejner. Ovakav otpad se tretira kao komunalni, inertni ili neopasni, kojeg odvozi komunalno preduzeće na gradsku deponiju.

Izvor:  Časopis ZDRAVSTVO.BA

Autor:  Mustafa Zijadić, mr. zdravlja i ekologije

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI