Za fizioterapeutske tehničare, bacc fizioterapije i diplomirane fizioterapeute Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, održano je predavanje o temi: respiratorna kineziterapija. Predavač je bio Amir Handžić, dipl. fizioterapeut.

amir predavanje 1

Cilj predavanja je da se otvore nove mogućnosti i unaprijede stari pristupi u tretmanu pacijenata sa respiratornim problemom kineziterapijskim tretmanom.

Predavanje se sastojalo iz dva dijela.

U prvom dijelu je definisan zahtjev i cilj respiratorne kineziterapije, prikazani su korisnici ove metode i način fizioterapeutske procjene sa kratkim osvrtom na anatomsku strukturu disajnog sistema.

U drugom dijelu dat je redoslijed postupaka u terapijskom djelovanju sa posebnim osvrtom na relaksaciju, tehnike i položaje kod posturalne drenaže perkusijom i vibracijom grudnog koša, te vježbi disanja.

U ovom dijelu je obrađeno preventivno i terapijsko djelovanje sa spravama:

ClinFLO - spirometar koji se bazira na protoku

Coach 2 - inicijalni spirometar koji se bazira na volumenu i

Acapella - sprava za vibracijsku PEP ( pozitivan ekspirijumski pritisak ) terapijom.

Predavanje je imalo i praktični prikaz na spravama ClinFLO i Coach 2, gdje su predstavljene njihove mogućnosti u terapiji i njenoj evaluaciji.

amir predavanje 2

 D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI