Za osoblje Odjeljenja za internu medicinu, a u okviru realizacije plana edukacije, dr. Aida Mujaković održala je predavanje o internističkoj procjeni preoperativnog rizika, preoperativnoj pripremi i perioperativnom praćenju.

Aida Mujakovic Predavanje-2

Ona je naglasila da je ovaj proces važan u konačnoj odrednici planiranog operativnog zahvata jer omogućava hirurgu da procijeni sveukupno zdravstveno stanje pacijenta, te da zajedno sa ovim podacima i podacima dobijenim od anesteziologa razmotri planiranu proceduru u cjelosti. Time će i pacijent dobiti stvarni uvid u planiranu hiruršku proceduru, razmotriti alternative u tretmanu i shvatiti moguće komplikacije za vrijeme perioperativnog perioda.

Preoperativni menadžment pacijenta sa hirurškim problemom uključuje dijagnostičku obradu/procedure, preoperativnu evaluaciju i pripremu. Evaluacija uključuje pregled i odobrenje anesteziologa koji razmatra sveukupno zdravstveno stanje pacijenta, nakon pregleda interniste, pulmologa, te specijalista ostalih medicinskih disciplina, u ovisnosti od potreba rješenja zdravstvenog problema pacijenta.

Aida Mujakovic Predavanje-1

Poseban rizik predstavljaju pacijenti sa ranije ordiniranom antikoagulantnom terapijom te rizikom od nastanka venskog tromboembolizma.

Profilaktička primjena antibiotika mora biti promptna i adekvatna kao i profilaksa bakterijskog endokarditisa.

Pacijenti koji su na peroralnoj antidijabetičnoj terapiji i oni na inzulinskoj terapiji moraju biti podvrgnuti njohovoj perioperativnoj prilagodbi.

DOWNLOAD PREZENTACIJE

Download icon

Sirimo Ljubav 200

Misija

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata