zivot bez nasilja 1

Doktorice Merima Šišić i Elma Demirović,

zivot bez nasilja 2

specijalisti urgentne medicine na Odjeljenju za urgentnu medicinu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo , učestvovale su na stručnom skupu koji je održan pod nazivom : „Tretman žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo“. Predavači o ovoj aktuelnoj temi su bili: prof.dr. med.sci Aida Pilav i prim. dr. med. Amra Junuzović, pedijatar te Mubera Hodžić-Lemeš, predstavnica Fondacije lokalne demokracije (Sigurna kuća) a obrađene su sljedeće teme:
- Zakonski okvir pojma i definicije nasilja u porodici
- Procedure skrininga žrtve nasilja u porodici
- Postupanje zdravstvenih radnika kod sumnje na nasilje u porodici i sumnje na zlostavljano dijete
- Procedure uzimanja anamneze i pregleda žrtve nasilja-odraslih i djece
- Procedure evidentiranja i prijavljivanja žrtve nasilja u porodici putem zdravstvenih i socijalnih ustanova
- Upućivanje žrtava u druge institucije u kojima će dobiti potrebnu skrb i pomoć
- Multisektorski pristup u tretmanu žrtve u Sigurnim kućama u Kantonu Sarajevo
Edukacija osoblja urgentnih centara o ovoj pojavi , koja se dešava u našem društvu i koja je u porastu, trebalo bi da pomogne zdravstvenim radnicima da imaju profesionalniji i humaniji pristup prema žrtvama nasilja u porodici .Pored ostalog , predavači su ukazali na važnost evidentiranja žrtve i prepoznavanje simptoma i znakova pretrpljenog i ponovljenog nasilja kao i upućivanja žrtve u programe koji će im osigurati zaštitu i pomoć. Obaveza osoblja je evidentirnje nasilja u Protokole pacijenata te da u ljekarske nalaze određenom šifrom , koja govori o psihičkom ili fizičkom zlostavljanju, evidentira dijagnoze nasilja . Naglašeno je da „SOS“ telefon može biti prva stepenica u pomoći žrtvi nasilja u porodici.
Velika pomoć u radu osoblja zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, vezano za ovu problematiku, je Priručnik o tretmanu žrtava nasilja u porodici i Protokol o postupanju sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja.
Edukacija je održana u skladu sa Programom rada koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, kojeg je usvojila Vlada KS i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva KS i Fondacije lokalne demokracije