BLS gin1

Za osoblje Odjeljenja ginekologije i akušerstva Opće bolnice“ Prim. dr. Abdulah Nakaš upriličena je obuka iz osnovnog algoritma podrške za život (BLS) i neonatalne reanimacije. Obuku su održali dr. Jasmina Šlaku, specijalista pedijatar i dr. Sead Ibrahimović, specijalizant ginekologije u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Posebna pažnja na ovoj edukaciji je posvećena osnovnim životnim intervencijama za pacijente u respiratornom i srčanom arestu te značaju timskog rada u kritičnom hitnom slučaju.

BLS gin2
Intervencije BLS-a i neonatalne reanimacije ,koje spašavaju život, su prvenstveno u svrhu održavanja cirkulacije i oksigenacije mozga i drugih vitalnih organa sve dok ne budu dostupne napredne kardiološke metode (ACLS) ili druge intervencije od strane obučenih zdravstvenih djelatnika.
Osoblje je upoznato o osnovama održavanja života, koje se provodi kroz postupke određene BLS algoritmom po smjernicama iz 2019.godine i to:
-CABD (Circulation, Airway, Breathing, Defibrillate), cirkulacija, disajni put, disanje, rana defibrilacija.
-ABCD (Airway, Breating, Circulation, Drugs), algoritam reanimacije novorođenčeta.
-Organizacija timskog rada na Odjeljenju za ginkologiju i akušerstvo u slučaju reanimacije te ulozi kompletnog osoblja Odjeljnja u što konkretnijoj i bržoj reakciji.
-Zbog specifičnosti rada na ovom Odjeljenju, i prisustva trudnica, te samog porođaja i novorođenčadi, pažnja je usmjerena na bazičnu reanimaciju , do dolaska naprednih timova za podršku.
-Ventilaciju i oksigenaciju novorođenčeta u praktičnom radu, sa otvaranjem disajnog puta i aspiracije sekreta. Individualnom pristupu pedijatrijskih sestara kao i timskom radu pod vođstvom specijaliste pedijatra.
Posebna pažnja je usmjerena na individualni pristup prema trudnicama i novorođenčetu (održavanje prohodnosti disajnog puta i ventiliranje).
Osoblje je upoznato i sa korištenjem opreme kroz praktični trening na lutkama
(CPR-masaža srca, otvaranje disajnog puta, isporuka kisika, rana defibrilacija).
Edukacija medicinskih profesionalaca će biti nastavljena i u narednom periodu sa manjim grupama. Cilj je da se osoblje usavrši u rukovanju opremom ali i efikasnoj organizaciji u radu.Tako je za naredni mjesec najavljeno novo predavanje o temi: „Opstrukcija disajnog puta - tretman, monitoring pacijenta i novrođenčeta preko monitora (pulsoksimetrija, srčana frekvenca i ritam, prezentacija slučaja, vježbanje CPR-a na fantomima, ventilacija novorođenčeta i medikamentozna terapija).“

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata