Vanjski ocjenjivači federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) Roberta Petrović, dip. med. sestra i Almir Kovačević, dipl pravnik, nakon dvodnevnog uvida u rad Odjeljenja za ginekologiju i porodiljstvo Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“,povodom reakreditacije „Bolnice prijatelj beba“,održali su završni sastanak na kojem su o viđenom dali najviše ocjene.

akred akaz bbf1

Završnom sastanku s vanjskim ocjenjivačima je prisustvovao prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice sa saradnicicima dr. Rankom Čovićem, menadžerom za kvalitet, prim.dr. Ninom Hrabač, infektolog, dr. Jasminom Šlaku, spec. pedijatrom, dr.sci.med. Nenadom Mišeljićem, specijalistom ginekologije i akušerstva,dipl.md.teh. Sanelom Čović, koordintor za upravljanjem rizikom, dipl.med.teh. Elvedinom Derviševićem, glavnim medicinskim tehničarom bolnice i Jasminom Dučić-Nuhodžić, sekretarom Kabineta direktora.

akred akaz bbf2


Ocjenjivač Almir Kovačević, dipl pravnik, se zahvalio na gostoprimstvu i ljubaznosti svom osoblju koje je bilo na raspolaganju i koje je dalo punu podršku tokom vanjske ocjene. Posebne riječi zahvale je uputio prim.dr Zlatku Kraviću, direktoru Opće bolnice, koji je,kako je naglasio, u potpunosti opredjeljen na projekte uspostave kvaliteta i pružanju pune podrške svom osoblju ustanove, koje radi na uspostavljanju i poboljašnju sistema kvaliteta. Evidentna je spremnost direktora i članova menadžmenta za usvajanjem novih tehnologija, proširenjem kapaciteta i broja usluga koje ustanova pruža. Menadžment ima jasnu viziju i misiju ustanove,gdje se vidi opredjeljenje za uspostavljanje kvaliteta, unapređenje rada i sigurnosti ,koje sam kroz vanjski pregled evidentirao.Također, evidentno je da postoje pokazatelji/dokazi, koji su mjerljivi , a to je povećenje broja poroda za 40% u odnosu na prethodni period, smanjenje stope carskog reza i približavanje preporukama WHO. Najvažnija je činjenica da porodilje koje su intervjuirane tokom pregleda ukazuju na izvrsnost uvjeta boravka i tretmana i daju najveću ocjenu osoblju -kazao je Kovačević. Sve pohvale uputio je timu Opće bolnice koji je vodio proces vanjske ocjene. Naglasio je da su svi članovi tima predano radili a da je dr. Jasmina Šlaku za proces fokusirane edukacije sačinila izvrstan plan obuke i edukacije osoblja.-Vidljivo je da svi uposlenici poznaju važnost projekta i da su u njemu uzeli učešće i pokazali izvanredan timski rad , susretljivost i ljubaznost-kazao je Kovačević.

akred akaz bbf4

Tim ocjenjivača izrazio je veliko zadovoljstvo načinom kako je protekao vanjski pregled u porodilištu Opće bolnice“ Prim.dr Abdulah Nakaš“.Osoblje je shvatilo važnost i značaj ove fokusirane akreditacije te promoviranja standarda i kriterija koji uključuju zaštitu i promoviranje dojenja, ali i unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga, koje pružaju za sve pacijente u svakodnevnog rada.
Porodilište Opće bolnice od 2002. godine nosi naziv “Porodilište prijatelja beba“ ,koje joj je dodijelio UNOCEF .Od 2014. godine posjeduje i akreditaciju kvaliteta koju dodjeljuje AKAZ. Uz pisanu politiku i procedure koje se oslanjaju i čine provedbene akte politike, brojne informativne materijale, koji su na raspolaganju osoblju i korisnicima unaprijedio je rad na Odjeljenju ginekoolgije i akušerstva i poticajno je uticalo da se prilagodi smjernicama i preporukama baziranim na BFHI i akreditacijskim standardima AKAZ-a.
Tim vanjskih ocjenjivača je ostvario izvrsnu komunikaciju sa osobljem koje je na krajnje profesionalan način komuniciralo sa ocjenjivačima pokazavši na taj način spremnost ka stalnom unapređunju rada na porodilištu.Zbog navedenog, tim vanjskih ocjenjivača nije imao nikakvih zamjerki, ali smo zajednički na kolegijalnoj osnovi ,kroz proces vanjske ocjene dali izvjesne preporuke kako unaprijediti i mjeriti kvalitet, kroz provođenje kliničkih revizija , uključiti različata udruženja osoba sa poteškoćama u projekat-kazao je Kovačević.
Vanjski ocjenjivači su pregledali dokumentacije, intervjuisali osoblje i pacijenate i opserviranje na temelju urađene samoocjene.
Gosp. Kovačević je bio zadužen za prva četiti kriterija i na završnom sastanku je iznio sljedeće zaključke o pregledanim standardima i kriterijima:

Politika o dobroj praksi dojenja sadržava sve elemente kojima se štiti i preporučuje dojenje. U Politiku je inkorporiran Internacionalni kodeks marketinga adaptiranog mlijeka i savjetovanje o načinu prehrane HIV pozitivnih majki, kao i zabrana promoviranja umjetnog načina prehrane novorođenčadi.Politika je dostupna i u nju je upućeno svo osoblje koje vodi računa o porodiljama, trudnicama i novorođenčadima. Politika, odnosno njena skraćena verzija je vidno postavljena u svim prostorijama porodilišta u kojima borave trudnice, porodilje i novorođenčad. Politika, odnosno njena skraćena verzija je napisana jezikom i riječima koje većina majki i osoblja porodilišta razumije i može pročitati.Uvidom u dokumentaciju koja se vodi u porodilištu utvrđeno je da je čitko napisana i vodi se uredno, sadrži odredbe iz Zakona o evidencijama u zdravstvu , kao i potrebne podatke o dojenju novorođenčadi i preporukama za dojenje nakon odlaska iz rodilišta.

akred akaz bbf3
Osoblje koji ima kontakt s trudnicama, porodiljama, majkama i/ili novorođenčadima su na obuci podučeni o provođenju Politike u praksu ,što potvrđuju liste sa potpisima osoblje koje su pročitale politiku .U Porodilištu se provodi interna obuka osoblja koja uključuje planove obuke i edukacije osoblja.Medicinske sestre su upoznate sa Zakonom o sestrinstvu i porodiljstvu i navedeni zakon im je dostupan. Takođr, i nemedicinsko osoblje je uključeno u obuku , u ovisnosti o njihovim zaduženjima, kako da pomognu majkama i novorođenčadi pri dojenju.Vanjskim pregledom je utvrđeno da je osoblje prošlo obuku kako pomoći i pružiti podršku majkama koje ne doje novorođenčad, kao i obuku za pružanje podrške dojiljama sa posebnim potrebama i dojenju u vanrednim situacijama.
Nakon pregleda porodilišta i kriterija koji se odnose na dojenje tim vanjskih ocjenjivača je zaključio da se trudnicama i porodiljama u ovoj ustanovi pružaju obimne i detaljne upute o procesu dojenja.Promotivni materijal o prednostima dojenja je prisutan u svim prostorijama Odjeljenja ginekologije i akušerstva, u vidu letaka i postera, od prijemne ambulante, preko prostorija u kojima borave trudnice tokom boravka u bolnici, do prostorija u kojim borave porodilje.
Nakon rođenja novorođenče se stavlja na majku i ostvaruje se kontakt „koža na kožu“, i za to postoji procedura o ostvarivanju kontakta "kožom na kožu", odmah po rođenju. Kod porodilja koje su se porodile na carski rez i u općoj anesteziji, kontakt „kožom na kožu“ se ostvaruje odmah nakon što su u mogućnosti da odgovore na vanjsku stimulaciju i povrate svijest.
Na kraju svog izlaganja Kovačević je još jednom izrazio veliko zadovoljstvo zbog boravka u Općoj bolnici gdje je vidio dobru praksu organizacije i rada.

Prim. dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice zahvalio se na lijepim riječima koje su iznijeli vanjski ocjenjivači i istakao da će se do konačne akreditacije ustanove ,koja je planirana za oktobar 2018. godine , poboljšati još neki segmenti vezane za kvalitet usluga. Podcrtao je, da je glavni akcenat stavljen na mijenjanju svijesti uposlenih ,što je proces koji traje. Prvi koraci su napravljeni i pokazali su da možemo ići dalje u potpunu akreditaciju bolnice, rekao je direktor Kravić.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata