Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je jedna od rijetkih zdravstvenih ustanova u BiH koja poslovnu godinu završava pozitivno, rekao je prim. dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice na godišnjoj konferenciji za medije, na kojoj su predstavljeni rezultati rada u 2017. i planovi za narednu godinu. On je podsjetio da je na čelu ove Ustanove manje od dvije godine, ali da je ispunio zacrtane ciljeve koji su fokusirani na kadar, opremu,prostor i kvalitet rada.

Kravic ior 1
Bolnica je prostorno odlično pozicionirana, u centru grada, te je dostupna svim korisnicima. Također, veličina prostora i broj pruženih usluga su adekvatni. Kako bi podigao nivo usluga ali i bolju iskorištenost ustanove primljeno je 30 novih uposlenika. Raniji menadžment je napravio dogovor sa KCUS da će Urgentni centar Opće bolnice ponedjeljkom i petkom zbrinjavati urgentne pacijente za čitav Kanton Sarajevo, što je iziskivalo određene preraspodijele unutar bolnice, i uvođenje dodatnih smjena ali i prijem novog kadra zbog povećanja obima posla.

Kravic ior 2

U Općoj bolnici je trenutno 588 uposlenih. Medicinski kadar čini 105 ljekara, 31 viši medicinski tehničar/sestra i 274 medicinska tehničara/sestre i 2 administrativna radnika, što je u zbiru 412 osoba. Nemedicinskog kadra je 154. U ovu brojku je uračunat i 21 specijalizant, koji već naredne godine završavaju specijalizacije i bit će doktori specijalisti koji će raditi u bolnici. Upravo je završen konkurs za još 18 specijalizacija, tako da će kadrovski ustanova biti kapacitirana.
Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“ Sarajevo 2017.godinu završava pozitivno. Ukupno ostvareni prihodi u 2017. godini iznose 26.966.758 KM, što je za 6% više u odnosu na 2016.godinu. Ukupno ostvareni rashodi u 2017. godini iznose 26.375.607 KM i u odnosu na predhodnu godinu veći su za 5%. Najveći iznos rashoda čine troškovi plaća i naknada plaća zaposlenih za 2017. godinu i iznose 17.390.267 KM. Ostvarena je dobit za izvještajni period 01.01.-31.12. 2017. godinu u iznosu 591.151 KM.

Ostvarena je dobit za izvještajni period 01.01.-31.12. 2017. godinu u iznosu 591.151 KM.
Dobit u 2017. godini je povećana u odnosu na 2016. godinu za 153.686 KM kao rezultat stroge kontrole troškova poslovanja. Isti princip kontrole troškova je nastavljen i u 2017. godini. Dobit je ostvarena isključivo racionalizacijom, naglasio je direktor Kravić.
Također, iznos potraživanja za 2017. godinu iznosi 182.464 KM. Ukupne obaveze prema dobavljačima u 2017. godinu iznose 1.434.499 KM s tim da su ukupne obaveze bolnice smanjile za oko 1000.000 KM. u odnosu na 31.12.2016.

Tokom 2017. godine bilo je ukupno tri donacije za namijenska sredstva i to od BH Telecoma iznos 100.000 KM za nabavku respiratora i aparata za anesteziju,
Općine Centar u iznosu od 20.000 KM za sufinansiranje Aspiratora i Grada Sarajeva u iznosu 20.000 KM za sufinasiranje artroskopa.

Ukupna kapitalna ulaganja u 2017. godini iznose 1.416.278 KM. Naveći iznos ovih sredstava je obezbijeđen uštedama kroz amortizaciju iz vlastitih sredstava.

Ministarstvo zdravstva je obezbjedilo 2.700.000 KM za dodatna kapitalna ulaganja za nabavku MRI aparata, CT aparata i gama kamere. Postupci nabavke su pokrenuti krajem ove i bit će završeni u 2018. godini. U ovom periodu najviše se investiralo u opremu i nešto manje u građevinske radove što je značajno uticalo na pomake u kvalitetu i sigurnosti pruženih usluga, kazao je direktor Kravić.

Investicije

Realizacija
u 2016.god

Realizacija
u 2017.god

Građevinski radovi

126.437,95

839.232,83

Nabavka opreme

1.298.884,16

555.486,29

 Realizacije zdravstvenog programa, tokom 2017. godine je povećana u odnosu na prethodne godine gotovo kod svih indikatora. Na osnovu prikazanog izvještaja, konstatirano je da je realizacija zdravstvenog programa najmanja u periodu 2013.-2015. godina. Tako, unutar specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, broj pregleda veći je za tri posto u odnosu na 2016., a za 15 posto u odnosu na 2015. Broj pruženih usluga tokom 2017. veći je tri posto u odnosu na 2016., a za 27 posto u odnosu na 2015.
Kada je riječ o laboratorijskim analizama, broj je veći za 19 posto u odnosu na prethodnu, a u odnosu na 2015. za 48 posto. Unutar bolničko zdravstvene zaštite broj hospitaliziranih pacijenata veći je za 18 posto u odnosu na prethodne dvije godine. Broj operativnih zahvata veći je za jedan posto u odnosu na 2016., a za 12 posto na 2015. godinu.
Također, unutar Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvu zabilježeno je povećanja broja poroda za 45 posto u odnosu na 2016.
Značajno povećanje realizacije zdravstvenog programa zabilježeno je na Odjeljenju za urgentnu medicinu zbog nove organizacione šeme zbrinjavanja urgentnih pacijenata od aprila 2016., gdje Opća bolnica dva dana u sedmici prima hitne pacijente.
Broj pregledanih pacijenata kao i broj prijema na hospitalizaciju putem Odjeljenja za urgentnu medicinu u odnosu na 2015. veći je za preko 80 posto, kazao je direktor Opće bolnice. On je naveo da su zbog toga izdaci ove bolnice povećani za 680.000 KM. Pojasnio je i da Ministarstvo zdravstva KS radi program "Put pacijenta", koji bi trebao biti definiran do februara naredne godine i da će u njemu biti definirano ko će zbrinjavati pacijente primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa.
Zbog značajnog povećanja obima posla lista čekanja za određene dijagnostičke i terapijske metode se svakodnevno povećava.
MRI dijagnostika lista čekanja je do septembra 2018. godine. CT dijagnostika do početka aprila naredne godine, na oftamološke operativne zahtjeve trenutno čeka oko 1.000 pacijenata i zakazuju se za juni 2018., a do sredine marta čekaju se i zahvati elektivni, opće hiruški - kazao je direktor Kravić.
Ministarstvo zdravstva KS je osiguralo 2.700.000 KM za dodatna kapitalna ulaganja za nabavku MRI aparata, CT aparata i gama kamere. Postupci nabavke su pokrenuti nedavno te bi trbale biti završeni naredne godine, što će znatno smanjiti liste čekanja.

Direktor Kravić je naveo da sa posebnom pažnjom radi na edukaciji uposlenika.Tako je prošloj godini na stručne skupove i edukacije u zemlji i inozemstvu upućeno 57 uposlenika Opće bolnice, što je za 33 posto više nego 2015. Kazao je da je u 2017. taj broj značajno veći.
U saradnji sa federalnom Agencijom za kvalitetet i akreditacije u zdravstvu (AKAZ), Opća bolnica od septambra 2016. počela je sa procesom akreditacije bolnice. - Završena je edukacija koju organizira AKAZ, a ukupno 12 modula na tematiku kvaliteta i sigurnost u zdravstvu te akreditacije procesa za bolnicu. Osim edukacije u bolnici ostvarena je aktivna edukacija i van ustanove. Formirane su sve komisje predviđene zakonom o sistemu poboljšanju kvaliteta sigurnosti o akreditacije zdravstva u BiH. Sa procesom akreditacije aktivno se nastavlja u 2018.
Danas je svečano otvorena renovirana operaciona sala na Urgentnom centru što će olakašati rad uposlenicima i poboljšati uslugu .U planove za narednu godinu,pored ostalog, direktor Kravić je naveo prijem 18 specijalizanata, 12 različitih edukacija u bolnici, nastavak utopljavanja prostorija, a sredstva su osigurana i za promjenu mobilijara.Radi se o krevetima i natkasnama koje su stare i po 30 godina.

Kravic ior 3
Na današnjoj press konferenciji direktor Kravić je demantirao natpise pojedinih medija da je bolnicu tužilo 250 radnika. Pojasnio je da je broj tužbi 121 ali, da on za tuženi period nije bio direktor ove bolnice ,te da se drugi trebaju osjećati prozvanim.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata