PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

 

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma:

Anex 2 dio B zakona:

Izuzeće iz primjene Zakona član 10:

Posebne odluke:

 

 • Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki putem direktnog sporazuma za nabavke roba, usluga i radova na godišnjem nivou za  2019. godinu 

Odluke o izboru za direktne sporazume:

 

Decembar 2019

 


Novembar 2019

 


Oktobar 2019


Septembar 2019

 

 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS – III fazaTenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS – III faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Zamjena postojećeg SN postrojenja u trafostanici Bolnice
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za ventilacionu scintigrafiju pluća
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva - Materijali od PVC-a.
 • Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača - Medicinska sredstva, Materijali od PVC-a, zavoji i ostali materijali
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC – III faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje za pedijatriju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja 14 kanala iznad bolničkih kreveta
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača KARL STORZ – III faza
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu proizvođača ENRAF NONIUS – III faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Baždarenje medicinskih aparata
 • Odluka o utvrđivanju VI. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu
 • Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja elemenata za sistem kontrole pristupa i evidenciju radnog vremena
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS – II FAZA
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Preventivno i interventno održavanje i servisiranje medicinske opreme Drager
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu proizvođača ENRAF NONIUS – II faza
 • Tenderska dokumentacija za np.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabvku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC – II faza
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača KARL STORZ – II faza
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Usluge baždarenja medicinskih aparata – II faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Advokatske usluge
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - T-Lijekovi za potebe Odjeljenja za pedijatriju
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - T-Lijekovi za potebe Odjeljenja za pedijatriju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Ortopedska medicinska sredstva
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Ortopedska medicinska sredstva
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Medicinski potrošni materijal za abdominalnu hirurgiju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinski potrošni materijal za abdominalnu hirurgiju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Analgetici
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za uzorkovanje krvi

Agust 2019

 • Informacija i pregovaračkom postupku - Usluge baždarenja medicinskih aparata sa VERLAB d.o.o. Sarajevo
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Usluge baždarenja medicinskih aparata – I faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Porođajni sto 2 komada
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sistem suhih maramica za dezinfekciju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Testovi na droge sa 10 parametara
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje softvera za evidenciju i obračun plaća, evidenciju kadrova i fakturisanje medicinskih usluga
 • Odluka o poništenju - nabavka i ugradnja elemenata za sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena 
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje bolničkih vozila LOT1 i LOT3
 • Odluka o poništenju javne nabavke - Održavanje bolničkih vozila LOT2
 • Odluka o izboru - Nabavka hrane LOT1 i 2 za 9. mjesec 2019. godine 
 • Odluka o izboru - kancelarijski materijal LOT 1, 2 i 3
 • Odluka o izboru - Usluge održavanja automatike i termovizijskog snimanja
 • Odluka o izboru - Servisiranje inhalatora

Juli 2019

 • Odluka o utvrđivanju V. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019.

Juni 2019

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Reagensi i potrošni materijal za analizator Cobas 221
 • Odluka o utvrđivanju  III. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Hirurški rezači, spajanja i punjenja
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Boce sa klik klak čepom
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada 2 inox korita
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i isporuka aparata za topljenje parafina
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Ortopedska medicinska sredstva
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Ortopedska medicinska sredstva
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska i nemedicinska oprema za Odjeljenje za pedijatriju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska oprema za Odjeljenje za pedijatriju
 • Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaću
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objavljivanja obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Preventivno i interventno održavanje i servisiranje medicinske opreme proizvođača DRAGER – II faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje postojećeg mat-fin softwera AFIS
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Isporuka medicinskih gasova

 


Maj 2019

 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Identifikacija i procjena rizika LOT 1
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Advokatske usluge
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka hrane po lotovima 1 i 2 za mjesec Juni 2019.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računarska i mrežna oprema
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje radova u bolničkim objektima LOT 1, 2 i 3
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Održavanje bolničkih vozila
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska oprema Lot 1,2,3 i 4
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska oprema Lot 5 
 • Informacija o pregovaračkom postupku -Preventivno i interventno održavanje i servisiranje medicinske opreme proizvođača DRAGER
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Preventivno i interventno održavanje i servisiranje medicinske opreme proizvođača DRAGER.

 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba i usluga: Kese za sterilizaciju infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada – II faza
 • Odluka o utvrđivanju II. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019
 • Odluka o izradi stručnog nalaza za utvrđivanje skraćenog radnog vremena na radnim mjestima
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba: Isporuka medicinskih gasova – I faza
 • Informacija i pregovaračkom postupku - Isporuka medicinskih gasova
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva - Matrijal od PVC-a, zavojni i ostali
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva - Matrijal od PVC-a, zavojni i ostali
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva - Matrijal od PVC-a, zavojni i ostali
 • Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača - Pedijatrijski laboratorijski potrošni materijal
 • Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača - Reagensi i potrošni materijal za CVVHDF
 • Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača - Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge za održavanje opreme za sterilizaciju infektivnog otpada

April 2019 

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada namještaja, police i ormari nabavka radnih stolova te kancelarijskih stolica
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija toplotne podstanice P50
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje postojećeg softvera za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Održavanje i servisiranje medicinske opreme koja se koristi u Bolnici i to: Physio Control (defibrilatori), Domel-Tehtnica (laboratorijske centrifuge), Sigma (laboratorijske centrifuge), Fujinon (endoskopska oprema), Erbe (dijatermijske jedinice), Martin (dijatermijske jedinice), Cherion (aspiratorske jedinice) , Mediana (pacijent monitori) i Lumed (EKG aparati) – III faza

 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Održavanje i servisiranje medicinske opreme koja se koristi u Bolnici i to: Physio Control (defibrilatori), Domel-Tehtnica (laboratorijske centrifuge), Sigma (laboratorijske centrifuge), Fujinon (endoskopska oprema), Erbe (dijatermijske jedinice), Martin (dijatermijske jedinice), Cherion (aspiratorske jedinice) , Mediana (pacijent monitori) i Lumed (EKG aparati) – II faza

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Oprema za operacionu salu - LOT2
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Oprema za operacionu salu - LOT1
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Oprema za operacionu salu - LOT3
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i ugradnja prozora i portala
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Frižider za skladištenje pripravaka krvi
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - procjena faktora opasnosti na prisutnost legionella spp. LOT2
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Procjena faktora opasnosti na prisutnost legionella spp. LOT1
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Štamparske usluge
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Laboratorijski potrošni materijal
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Laboratorijski potrošni materijal
 • Informacija i pregovaračkom postupku - Kese za sterilizaciju infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba i usluga: Kese za sterilizaciju infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada – I faza


Mart 2019

 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Izrada stručnog nalaza za utvrđivanje skraćenog radnog vremena
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Injektor za automatsku šricu
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Respirator sa monitorom, pokretni za djecu
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Održavanje i servisiranje medicinske opreme koja se koristi u Bolnici  i to: Physio Control (defibrilatori), Domel-Tehtnica (laboratorijske centrifuge), Sigma (laboratorijske centrifuge), Fujinon (endoskopska oprema), Erbe (dijatermijske jedinice), Martin (dijatermijske jedinice), Cherion (aspiratorske jedinice) ,  Mediana (pacijent monitori) i Lumed (EKG aparati) – I faza

 • Informacija o PP bez objavljivanja obavještenja o nabavci - Održavanje i servisiranje medicinske opreme
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Laparaskopski stub 4K
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kolica za transport pacijenata
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sredstva za održavanje higijene
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Konci hiruški antibakterijski
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Oprema za patologiju sa prosekturom
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Zaštitna i sigurnosna odjeća na radu
 • Odluka o poništenju postupka JN - Nabavka i postavljanje etažera iznad bolesničkih kreveta
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Štamparske usluge

Februar 2019 

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za potrebe sterilizacije
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Oprema za nuklearnu, radiološku, biološku i hemijsku zaštitu
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Vanjsko i unutrašnje označavanje Opće bolnice
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za glukometar
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - interventno održavanje opreme za vešeraj i kuhinju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka goriva i maziva za bolnička vozila
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Medicinska sredstva LOT1
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluge: Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo – III faza

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za elektrohirušku platformu FORCE TRAID


Januar 2019

 • Odluka o poništenju - Advokatske usluge
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  - Totalna rekonstrukcija 5 kupatila
 • Informacija o pregovaračkom postupku - Interventno održavanje opreme za vešeraj i kuhinju
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavi za nabavku usluga: Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo – II faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  - Održavanje inf.sistema (laborato. mikrobiologija i transfuzija)
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Preventivni i interventno održavanje med. opreme Getinge
 • Odluka o izboru majpovoljnijeg ponuđača - Dijagnostička sredstva
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Press kontejneri 2 komada
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada plana zaštite i spašavanja
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Održavanje informacionih sistema (laboratorija, mikrobiologija, transfuzija) – III fazaOdluka o poništenju postupka javne nabavke - Radovi na montaži protivpožarnog stepeništa
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Štamparske usluge po lotovima ( LOT1 i LOT 2)
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Vanjsko i unutrašnje označavanje
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Preventivno i interventno održavanje med. opreme proizvođača GETINGE – III faza
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Održavanje informacionih sistema (laboratorija, mikrobiologija, transfuzija) – II faza
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo – I faza