rtg kon 1

Dr. Anesa Čengić i dr.med.sci. Bilal Imširović, ljekari Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ , učestvovali su na nedavno održanom XV Balkanskom kongresu radiologa u Budimpešti. Kongres je trajao od 12.do 14. 10. 2017. godine i okupio je eminentna imena iz oblasti radiologije sa prostora Balkana te predstavnike Evropskog udruženja radiologa i Udruženja radiologa Japana, koji su iznijeli najnovija dostignuća i trendove u radiologiji, kao i vlastita iskustva iz različitih oblasti dijagnostičke i interventne radiologije. Ovaj naučni skup po imenima predavača, temama i broju učesnika,je drugi po veličini u Evropi, odmah iza Evropskog kongresa radiologa, koji se svake godine održava u Beču.

rtg kon 2

Dr. Anesa Čengić je, kao pozvani predavač, u sesiji „Head and neck“ održala predavanje pod naslovom „Imaging of facial skeletal trauma“. Facijalne skeletne traume su česte u svakodnevnom životu i imaju visok stepen morbiditeta i mortaliteta te je dijagnostika ovakvih povreda i njihovih komplikacija presudna za hirurško planiranje i zbrinjavanje. U predavanju su pojašnjene osnovne anatomske relacije, mehanizmi povređivanja, te CT izgled i procjena težine najučestalijih facijalnih fraktura. Prema najnovijim smjernicama CT modalitet je dijagnostička metoda izbora u dijagnostici i procjeni težine facijalnih trauma.

rtg kon 3

Dr.med.sci. Bilal Imširović je na ovom Kongresu učestvovao sa radom „Comparison of ultrasound, contrast MRI enterography and Diffusion Weighted Imaging (DWI) in finding and detecting small bowel wall thickening in Crohn disease“ .
Rad se bavi Magnetic Resonance Imaging-om kao najsavremenijim i najsloženijim, trenutno dostupnim, dijagnostičkim modalitetom. Značaj rada je u tome što promovira MRI enterografiju kao superiornu radiološku dijagnostičku metodu u obradi pacijenata sa Crohnovom bolesti. Dijagnostički modaliteti za analizu patologije tankog crijeva su ograničeni, te da se MRI enterografija zadnjih godina nameće kao značajan i praktično nezaobilazan modalitet u obradi pacijenata sa Crohnovom bolesti.

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata