Ferid cum

Kardijalni monitoring podrazumijeva praćenje impulsa koji se kreću kroz srčani sprovodni sistem gdje stvaraju električne struje koje se mogu snimati na površini tijela i pratiti na monitoru.
Elektrode zalijepljene na kožu mogu bilježiti ove električne struje i prenositi ih do aparata za praćenje kardijalnih aktivnosti.

Kardijalni monitoring


Kardijalni monitoring se koristi kod pacijenata sa rizikom za aritmije opasne po život, zato što omogućuje kontinuirano praćenje električne aktivnosti srca.
Kao i za druge oblike elektrokardiografije, za kardijalni monitoring se koriste elektrode postavljene na grudni koš pacijenta. Pomoću njih se prenose električni signali pretvoreni u krivulju srčanog ritma. Za osoblje Odjeljenja za urgentnu medicinu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš" održano je predavanje o metodologiji primjene kardijalnog monitoringa. Predavač je bio medicinski tehničar Ferid Mahmutović.

D O W N L O A D

Download icon